Jediný hotel, který Vás probudí vůní kávy

­Ubytovací řád Hotel Volf

 1. Hotel poskytuje služby dle svého zařazení odpovídající úrovni hotelu.
 2. Ubytování hosta je vždy definováno v průběhu závazné rezervace a za tento typ ubytování je hostu účtována odpovídající cena.
 3. Pokud se host neprokáže platným dokladem totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas), je hotel oprávněn ubytování hostu odmítnout s ohledem k zákonu o místních poplatcích pro české občany a k zákonu 314/2015 Sb pro zahraniční klienty.
 4. Na základě potvrzené objednávky je hotel povinen hosta ubytovat dle domluvy.
 5. Hosty bez předchozí potvrzené rezervace a hosty přijíždějící po 24:00 hod není hotel povinen ubytovat.
 6. Není-li možné prodloužit pobyt hosta v pokoji, ve kterém byl ubytován při příjezdu, je hotel oprávněn nabídnout pokoj jiný.
 7. Hotel odpovídá za škodu na odložených věcech pouze v případě, že věci byly odevzdány některému z pracovníků hotelu do úschovy. Za ostatní odložené či zapomenuté věci hostů hotel neručí. Za klenoty, peníze a jiné cennosti hotel odpovídá bez omezení, pouze pokud byly převzaty hotelem do úschovy.
 8. Právo na náhradu škody musí být uplatněno v hotelu bez zbytečného odkladu nejpozději však do 15 dnů po dni, kdy se poškozený o škodě dověděl.
 9. K přijímání návštěv jsou určeny společenské prostory hotelu. V ubytovací části mohou být návštěvy přijímány pouze od 8:00 do 22:00 hodin se souhlasem pracovníka hotelu.. Mimo tuto dobu mají do ubytovací části přístup pouze ubytovaní hosté.
 10. Ve všech vnitřních prostorách hotelu není dovoleno kouřit, vyjma terasy k tomu určené. Hosté hotelu nejsou oprávněni přemísťovat žádný nábytek a zařízení a provádět jakékoli zásahy do elektrické sítě a zřízení umístěných na pokoji či ve společenských prostorách hotelu. Z bezpečnostních důvodů mohou hosté používat pouze ty elektrické spotřebiče, které slouží k jeho osobní hygieně (vysoušeče vlasů, holicí strojky, masážní strojky atd.) a dále notebooky, tablety a obdobné drobné elektrické spotřebiče.
 11. Ve veškerých prostorách hotelu je zakázáno nosit nebo uchovávat zbraně.
 12. Děti mladší deseti let nesmí z bezpečnostních důvodů zůstat v pokoji či v ostatních prostorách hotelu bez dozoru dospělé osoby. Za případné škody způsobené dětmi nese plnou odpovědnost jejich zákonný zástupce.
 13. Od 22 do 7 hodin jsou hosté povinni respektovat noční klid.
 14. Hosté jsou odpovědni za škody způsobené na hotelovém majetku.
 15. Host hradí jím způsobenou škodu, pokud neprokáže, že jí nezavinil. Tento nárok hotelu se vztahuje i na škodu, která je zjištěna až po odjezdu hosta.
 16. Pokud ubytovaná osoba pod vlivem alkoholu či omamných látek nebude skýtat záruku dodržování ubytovacího řádu, může jí být zamezen vstup do hotelu. Opakování této situace bude důvodem ukončení ubytování takové osoby.
 17. Host užívá pokoj po sjednanou dobu pobytu. Nebylo-li domluveno a schváleno hotelem předem jinak, host se musí odhlásit nejpozději do 10:00 hod posledního dne pobytu a do této doby je povinen pokoj uvolnit
 18. Za ubytování a služby hosté platí na konci svého pobytu dle platného ceníku. Před odjezdem z hotelu je povinností každého hosta řádně se odhlásit a vyrovnat svůj účet.
 19. V případě ztráty klíče je host povinen neprodleně ztrátu nahlásit. V případě, že tak neučiní, hotel nenese odpovědnost za vzniklou škodu související se ztrátou klíče. Za ztracený klíč je hostu účtován poplatek ve výši 1.000 Kč. Tento poplatek je host povinen uhradit ještě před odjezdem z hotelu.
 20. Informace o cenách hotelových služeb jsou k dispozici u pracovníku hotelu a na webových stránkách hotelu.
 21. Hosté jsou povinni seznámit se s ubytovacím řádem a dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu.
 22. Tento ubytovací řád nabývá platnosti dne 14. 10. a vztahuje se na všechny ubytované.

Děkujeme za dodržování ubytovacího řádu a přejeme Vám příjemný pobyt.

Cafe

6 druhů kávy
Velký výběr zákusků
Mon - Sun 14:00-18:00
Contact
Contact us
 • IČ: 43344381
Address
 • Hlávkova 12
 • 334 01 Přeštice
Show on map

Reservation form

Name *
Surname *
Check-in date *
Check-out date *

E-mail *
Phone *
Quantity *